تابع

دلم يک تابع می‌خواد از همه‌ی اين چيزهايی که هستم به يک زيرمجموعه از اون چيزهايی که نيستم. فقط اشتراک دامنه و برد تهی باشه. يک به يک و پوشا بودنش هم اصلاً مهم نيست.

/ 0 نظر / 2 بازدید