تواضع

متواضعی ديدم که با تواضع خود فخر می‌فروخت.

 

نتيجه‌گيری اخلاقی: به عنوان تمرين به خواننده‌ی علاقه‌مند واگذار می‌شود.

نتيجه‌گيری ادبی: علم بهتر است يا ثروت؟

نتيجه‌گيری اقتصادی: هر چيزی را می‌توان فروخت.

نتيجه‌گيری هسته‌ای: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.

/ 8 نظر / 2 بازدید
عزيزت صغری

نتيجه‌گيری خانوادگی: طفره نرو؛ تکليف من رو با خودت و اين عزيزت کبری معلوم کن و گرنه پروندت ارجاع می‌شه.

قلیِ هوشمند

من هم يک فخر نفروش نديدم که با فخر نفروختن خود تواضع نمی‌کرد. همه نوع نتيجه‌گيری به‌عنوان امتحان به نويسنده‌ی علاقه‌مند واگذار می‌شود.

gholi

نتيجه‌گيری زيبا شناختی: تو سربازی!!

قاضی مرتضوی

نتيجه گيری قضايی: بايد با عزيزت کبری و عزيزت صغری مهر ورزی کنی در غير اين صورت به مدت ۱ سال در بهترين suite با امکانات تفریحی مهمان ما خواهی بود. يکی بايد جای اکبر گنجی رو پر کنه. کی بهتر از شما جگر.

gholi

نتيجه‌گيری علمی: ليسانست چی شد!!!!

gholi

نتيجه‌گيري بهداشتی: رنگ مو مصرف کن

حسن کچل

نتيجه رياضي: منفي در منفي ميشه مثبت!

حسن کچل

نتيجه گيري غير رياضي: مثبت در مثبت ميشه منفي!