رنگی   

داشتم فکر می‌کردم که اگه آدم‌ها هم‌رنگ پانداها بودند٬ تلويزيون رنگی اختراع نمی‌شد.

لینک نوشته