مکالمه   

-عزيزم٬ نظرت راجع به ازدواج موقت چيه؟

-خيلی خوبه عزيزم٬ فقط بايد وقتش رو بيش‌تر کنند.

لینک نوشته