حواس جمع   

-خوابيدی؟

-آره

-پس يادم بنداز بيدارت کنم.

لینک نوشته