مختصر   

اسمش بود: Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart

زنش صداش می‌کرد Wolfi.

لینک نوشته