تواضع   

متواضعی ديدم که با تواضع خود فخر می‌فروخت.

 

نتيجه‌گيری اخلاقی: به عنوان تمرين به خواننده‌ی علاقه‌مند واگذار می‌شود.

نتيجه‌گيری ادبی: علم بهتر است يا ثروت؟

نتيجه‌گيری اقتصادی: هر چيزی را می‌توان فروخت.

نتيجه‌گيری هسته‌ای: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.

لینک نوشته