مجال آخر   

توقعم از مرگ مجالی است اندک برای مرور آن چه کرده‌ام و نکرده‌ام با شعورِ لحظه‌ی آخرين.

لینک نوشته