غم‌انگيزتر   

غم‌انگيز وقتيه که می‌فهمی يک فردايی هست که تو نيستی‌ و غم‌انگيزتر اون موقعيه که می‌فهمی اگه امروز هم نبودی خيالی نبود.

لینک نوشته