درد   

من که دی‌شب مرده بودم٬ چرا هنوز درد دارم؟

لینک نوشته