دنيای عجيب   

دنيای عجيبی‌ است٬ جنگِ شيرينی دانمارکی و کيک زرد.

لینک نوشته