قرار   

دو بار آمد سر قرار٬ يک بار زود و بار ديگر دير.

قول داد در زندگی بعدی فقط يک بار بيايد يا زود يا دير.

لینک نوشته