مغازه‌ی ايرانی   

اين‌جا يک مغازه‌ی ايرانی هست. گاهی ازش برنج و کلمه‌های فارسی می‌خريم.

We had pasta last night.

لینک نوشته