سکوت   

- تو هم داشتی گوش می کردی؟

- آره٬ قشنگ بود. حيف که تموم شد.

- نبايد خراب اش ميکردم٬ سکوت قشنگی بود.

لینک نوشته