امتحان رانندگی   

- وکيلم؟

- عروس داره سنگ‌چين می‌ره.

لینک نوشته