ولنتاين   

پارسا که کوچولوتر بود٬ وقتی دلش درد می‌کرد می‌گفت:

دلم می‌سوزه مامان.

با توجه به اين که امروز روز ولنتاين هست٬ منم می‌گم دلم خيلی شکسته.

پی‌نوشت: من واقعا دلم ‌درد می‌کنه

لینک نوشته