بازی خطرناک   

زندگی بازی خطرناکيه٬ تا حالا کسی ازش جان سالم بدر نبرده.

لینک نوشته