کلی حس جدید، اتفاق جدید، آدم جدید و تنهایی جدید. احتمالن دوباره باید نوشت.

دلم تنگ شده برای چیزی یا کسی. کاش ...

 

چقدر من لوس شدم.

لینک نوشته