دارم به آینده‌ فکر می‌کنم!

آینده‌ای که یکی توش هست و یکی نیست.

لینک نوشته