ابراز وجود   

گاهی آدم‌ها برای ابراز وجود کارهای عجيب و غريبی می‌کنند. بايد بيش‌تر مراقب باشم.

لینک نوشته