رانندگی   

از دست اين حواس پرت! چند بار تا حالا خواستم بنويسم ولی يادم رفته. اين روزها دارم گواهی‌نامه می‌گيرم و هر روز می‌رم کلاس رانندگی. امروز هم ميدون کار کردم.

لینک نوشته