مطلبی از هند   

اگر با يک هندی صحبت می‌کنيد و احساس می‌کنيد که با حرکت صورتش داره به شما می‌گه نه سخت در اشتباهيد بلکه کاملاً برعکس٬ داره تاييد می‌کنه و می‌گه آره.

لینک نوشته