يونانی‌های بيچاره   

هم اتاقی من اهل يونانه. از وقتی فهميدم که روزنامه‌هاشون هم پر از فرمول رياضيه خيلی دلم براش می‌سوزه.

لینک نوشته