خواب   

دی‌شب از ترس اين که يه موقع کم نخوابم تا صبح خوابم نبرد.

لینک نوشته